Đăng Nhập
 Cấp bộ, cơ quan ngang Bộ & chính phủ

Ngày ban hành 

Số/ Ký hiệu

Tên văn bản 

Cơ quan

ban hành

Tải về 

13/3/2017  09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
 10/3/2017  08/2017/TT-BLĐTBXH  Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
10/3/2017 07/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
15/01/2015 01/2015/TT-BGDĐT Điều lệ Trường Cao đẳng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
15/5/2014 17/VBHN-BGDĐT Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
09/7/2014 22/2014/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về

 

 26/06/2006

25/ 2006/ QĐ-BGDĐT

 

 Quy chế 25 - Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 

 

  Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

 

 01/08/2007

40/ 2007/ QĐ-BGDĐT  Quy chế 40 - Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

 Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

 

 24/05/2007

 14/ 2007/ QĐ-BLĐTBXH

 

 Quy chế 14 - Ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.

 Bộ lao động thương bình và xã hội

 Tải về

 27/6/2011 27/2011/TT-BGDĐT  Quy chế công tác HSSV nội trú

 

 Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 

Tải về

 19/10/2009 27/2009/TT-BGDĐT  Quy chế công tác HSSV ngoại trú
 Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

 13/08/2007 42/ 2007/ QĐ-BGDĐT  Quy chế 42 - HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

 15/08/2007   43/ 2007/ QĐ-BGDĐT  Quy chế 43 - Đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tin chỉ
 Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

 28/06/2007 36/ 2007/ QĐ-BGDĐT   Quy chế 36 - Đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học
 Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

 15/08/2007 44/ 2007/ QĐ-BGDĐT   Học bổng - Khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

 16/10/2007 60/ 2007/ QĐ-BGDĐT   Quy chế 60 - Quy chế đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên
 Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

 

 04/09/2007 21/ 2007/ CT-TTg   Chỉ thị 21 - Về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề
 Chính phủ

 Tải về

 29/08/2007  50/ 2007/ QĐ-BGDĐT  Quy định 50 - Về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục chuyên nghiệp
 Bộ giáo dục

 

và đào tạo

 Tải về

14/09/2007 152/ 2007/ QĐ-TTg    Quy chế 152 - Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 Chính phủ

 Tải về

 14/06/2005 38/ 2005/ QH11   Luật giáo dục
 Quốc hội

 Tải về

 

  
 Bộ văn bản cấp trường

STT 

Ngày ban hành 

Số/ Ký hiệu

Tên văn bản 

Cơ quan

ban hành

Tải về 

1

 

 29/04/2009

373/ QĐ-CĐTS

 

 Quy định của nhà trường về việc thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp, miễn, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên

 

  Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

2

 

 10/5/2012

162/ QĐ-CĐTS  Quyết định đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên

 

 Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về


3

 

 02/06/2010

411/ QĐ-CĐTS

 

 Quy định về học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên

Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về


4  14/04/2010 232/ CĐTS-ĐT  Quyết định của Hiệu trưởng về việc điều chỉnh hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về


5  25/10/2010 767/ QĐ-CĐTS   Quyết định phê duyệt chuyển chương trình đào tạo từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

6  25/10/2010 768/ QĐ-CĐTS   Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 về đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

7  25/10/2010 769/ QĐ-CĐTS   Quyết định ban hành quy định xây dựng và sử dụng mã học phần trình độ Cao đẳng  Trường cao đẳng thủy sản

 Tải về

8
09/02/2012
22/QĐ-ĐT-CĐTS Quyết định Ban hành qui định chế độ làm việc của giảng viên và giáo viên giảng dạy các bậc đào tạo trong Trường Cao đẳng Thủy sản Trường cao đẳng thủy sản Tải về
9 09/02/2012 23/QĐ-CĐTS Quyết định của Hiệu trưởng V/v qui định công tác GVCN trong Trường Cao đẳng Thủy sản
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
10 15/5/2009 408/QĐ-CĐTS Quy định về việc quản lý hồ sơ trúng tuyển HSSV
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
11 31/5/2011 274/QĐ-CĐTS Quyết định V/v ban hành "Quy định sử dụng quỹ khuyến học đối với HSSV"
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
12 06/9/2011 476/QĐ-CĐTS Quyết định Ban hành Quy định về nếp sống văn hóa học đường
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
13 27/7/2012   Quy định về cơ chế phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm nếp sống văn hóa học đường của HSSV
Trường cao đẳng thủy sản Tải về
14 28/6/2010 468/QĐ-CĐTS Quyết định ban hành Quy định về hồ sơ giảng dạy của giáo viên, hồ sơ quản lý khoa Trường Cao đẳng Thủy sản Tải về
15 26/11/2013 559/QĐ-CĐTS-TCHC Quyết định ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC và người lao động Trường Cao đẳng Thủy sản Tải về
16
17/10/2014 378/QĐ-CĐTS-ĐT Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế 17 đào tạo Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Cao đẳng Thủy sản Tải về
 17  05/12/2014 483/QĐ-CĐTS  Quyết định ban hành "Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Cao đẳng Thủy sản"  Trường Cao đẳng Thủy sản Tải về 
 18 20/10/2015   317/TB-CĐTS  Thông báo V/v thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015...   Trường Cao đẳng Thủy sản  Tải về
 19 22/6/2017 253/QĐ-CĐKTKTTS  Quyết định ban hành "Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV nghề hệ chính quy"   Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản  Tải về 
           

 

  
  
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.