Đăng Nhập
Đóng
  
  Cấp bộ, cơ quan ngang Bộ & chính phủ Đóng

STT 

Ngày ban hành 

Số/ Ký hiệu

Tên văn bản 

Tải về 

18/6/2012 08/2012/QH13  Luật Giáo dục Đại học  Tải về
 2  13/11/2008  23/2008/QH12  Luật Giao thông đường bộ

 

 Tải về

18/6/2012  10/2012/QH13  Bộ luật Lao động  Tải về
29/11/2005  55/2005/QH11   Luật Phòng, chống tham nhũng  Tải về
29/11/2005  53/2005/QH11   Luật Thanh niên  Tải về
6 29/11/2005   52/2005/QH11  Luật Bảo vệ môi trường  Tải về
7  20/6/2013  36/2013/QH13  Luật Cư trú  Tải về
8  15/11/2010 58/2010/QH12   Luật Viên chức  Tải về
28/11/2013     Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013   Tải về 
10 26/11/2013  44/2013/QH13   Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  Tải về
11  16/11/2013  39 /2013/QH13  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng   Tải về
12  16/11/2013   38/2013/QH13  Luật việc làm  Tải về
13  18/6/2013  29/2013/QH13   Luật Khoa học và công nghệ  Tải về
14 18/6/2012  08/2012/QH13   Luật giáo dục đại học  Tải về
15  19/6/2013  30/2013/QH13   Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh  Tải về 
16 20/6/2012  12/2012/QH13   Luật Công đoàn  Tải về 
17 19/6/2013 31/2013/QH13  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Tải về 
18   10/7/2015 80/2015/QH13   Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  Tải về 
19 10/7/2015   77/2015/QH13  Luật tổ chức chính quyền địa phương  Tải về
         
         
         
         

 

  
© 2007 - 2017 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
Trụ sở chính: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 3831 632 *Fax: (0241) 3832 909 - Tuyển sinh: (0241) 3840 240
Cơ sở II: Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Email: vanthu@cdts.edu.vn * Website: http://www.ftec.edu.vn - http://cdts.edu.vn
http://cdts.edu.vn/ts2015/facebook1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/twitter1.gif http://cdts.edu.vn/ts2015/google1.gif
.