Danh bạ điện thoại

STT

Họ tên, đơn vị

Chức vụ

Cơ quan

Email

 

Bùi Thị Hạnh 

 Chủ tịch HĐ trường, Hiệu trưởng

0222.3831419

 buihanh1974@yahoo.com

 

2

Nguyễn Anh Xuân

P.Hiệu trưởng

0222.3842934

  naxuan@cdts.edu.vn

 

3

Thái Thanh Bình 

P. Hiệu trưởng

0222.3831422 

ttbinh@cdts.edu.vn