GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG Xem thêm

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Bài giảng Nuôi trồng thủy sản 2020 15/04/2021 Bài giảng NTTS 2020 Tải về
Danh mục sách tham khảo 26/03/2021 Xem Tải về
Bài giảng lựa chọn cho chương trình 2017 15/04/2021 Bài giảng lựa chọn cho CT 2017 Tải về
Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm 18/03/2021 Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm (NTTS 2020) Xem Tải về
Sản xuất giống và nuôi cá cảnh 18/03/2021 Sản xuất giống và nuôi cá cảnh (NTTS 2020) Xem Tải về
Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 18/03/2021 Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NTTS 2020) Xem Tải về

Nội bộ Xem thêm

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 01/11/2021 Tải về
88/QĐ-CĐKTKTTS-ĐT 22/02/2019

Quyết đinh ban hành Quy chế tổ chức đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Xem
Quy chế đào tạo 22/02/2019

Quy chế Đào tạo (Theo QĐ số 88/QĐ-CĐKTKTTS ngày 22/02/2019)

Xem
Biểu mẫu Quản lý đào tạo 22/02/2019

Biểu mẫu Quản lý đào tạo (Chính thức)

Xem

Văn bản qui phạm pháp luật Xem thêm

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 04/2022/TT-BLĐTBXH 16/04/2022 Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ Xem
06/2019/TT-BLĐTBXH 28/01/2020 Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 Xem
09/2017/TT-BLĐTBXH 31/08/2020

Ngày ban hành: 13/03/2017 Số/ Ký hiệu: 09/2017/TT-BLĐTBXH

Xem Tải về
07/2019/TT-BLĐTBXH 07/03/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Xem
1308/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019

Thông tư qui định về điều lệ trường Cao đẳng

Xem
5160/VBHN-BLĐTBXH 02/12/2019

V/v qui định chế độ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xem