Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị.

Sáng 09/07/2024 Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức tham gia học tập trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn ...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Sáng 04 tháng 12 năm 2023, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua điểm cầu trực tuyến ...

Công văn số 54-CV/BTG ngày 30/09/2021 của Ban Tuyên giáo thị ủy Từ Sơn.

Công văn số 54-CV/BTG ngày 30/09/2021 của Ban Tuyên giáo thị ủy Từ Sơn về việc "Phối hợp tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịc bệnh Covid-19".

Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 24/09/2021 của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

           Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 24/09/2021 của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh ...

Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, ...

12