Công văn số 54-CV/BTG ngày 30/09/2021 của Ban Tuyên giáo thị ủy Từ Sơn.

Công văn số 54-CV/BTG ngày 30/09/2021 của Ban Tuyên giáo thị ủy Từ Sơn về việc "Phối hợp tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịc bệnh Covid-19".

Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 24/09/2021 của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

           Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 24/09/2021 của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh ...

Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, ...

12