Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp

2017.07.03 - 978 lượt xem

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật vàThủy sản

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀTHỦY SẢN

            Căn cứ Quyết định số 6768/ QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Thủy sản trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Thủy sản IV;

            Căn cứ Quyết định số 4004/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Thủy sản thành Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản;

          Căn cứ Quyết định số: 5156/QĐ-BNN-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản;

          Căn cứ Thông báo số 412/TB-BGDĐT ngày 12/9/2008 về kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại Hội thảo quốc gia “Sinh viên với đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp”.

Căn cứ Công văn số 2196/CV-BGDĐT ngày 22/04/2010 về Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ thông tư số 3755/BGD-ĐT-GDTX ngày 3/08/2016 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ Tin học, Anh văn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quyết định quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy theo từng ngành đào tạo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Khảo thí &KĐCL, Đào tạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 HIỆU TRƯỞNG
 

(đã ký)

 

TS. Bùi Thị Hạnh

File: QD chuan dau ra CDTS.doc Tải về