STT Nội dung Lớp học Ngày cập nhật Xem
1
 Lịch thi kỳ 5 lớp 1714001
Lớp KT 1714001 25/09/2020, 07:28 Xem
2
 Lịch thi kỳ 4 (1714001)
Lớp KT 1714001 25/09/2020, 07:29 Xem
3
 Lich thi kỳ 2
Lớp NTTS 1811001 25/09/2020, 07:29 Xem
4
 Lich thi kỳ 2
Lớp KT 1814001 25/09/2020, 07:30 Xem
5
 Lịch thi kỳ 4
Lớp NTTS 1711001 25/09/2020, 07:26 Xem
6
 Lịch thi kỳ 5
Lớp NTTS 1711001 25/09/2020, 07:26 Xem
Ghi chú:

- Chọn khóa học

- Chọn lớp để xem lịch thi

.