STT Nội dung Lớp học Ngày cập nhật Xem
1
 Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1, năm học 2020-2021 hệ Trung học phổ thông.
18/12/2020, 15:20 Xem
2
 Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1, năm học 2020-2021 khối THPT.
29/10/2020, 14:43 Xem
3
 Lịch thi kỳ 4 (1714001)
Lớp KT 1714001 27/10/2020, 00:54 Xem
4
 Lich thi kỳ 2
Lớp NTTS 1811001 27/10/2020, 00:53 Xem
5
 Lich thi kỳ 2
Lớp KT 1814001 27/10/2020, 00:51 Xem
6
 Lịch thi kỳ 5 lớp 1714001
Lớp KT 1714001 25/09/2020, 07:28 Xem
7
 Lịch thi kỳ 4
Lớp NTTS 1711001 27/10/2020, 00:55 Xem
8
 Lịch thi kỳ 5
Lớp NTTS 1711001 25/09/2020, 07:26 Xem
Ghi chú:

- Chọn khóa học

- Chọn lớp để xem lịch thi

.