STT Nội dung Lớp học Ngày cập nhật Xem
1
 Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 13 - Lớp 13CĐNTTS (1911002) - học kỳ 4, năm học 2020-2021
Lớp CĐNTTS 1911002 24/02/2021, 23:23 Xem
2
 Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 14 - Lớp 14CĐKT3 (2014003) - học kỳ 2, năm học 2020-2021
Lớp CĐKT 2014003 24/02/2021, 23:21 Xem
3
 Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 14 - Lớp 14CĐQTKD(2016001) - học kỳ 2, năm học 2020-2021
Lớp CĐQTKD 2016001 24/02/2021, 23:20 Xem
4
 Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 14 - Lớp 14CĐNTTS (2011001) - học kỳ 2, năm học 2020-2021
Lớp CĐNTTS 2011001 24/02/2021, 23:18 Xem
5
 Thời khóa biểu Cao đẳng khoa 14 - Lớp 14CĐCNTT (2018001)- học kỳ 2, năm học 2020-2021
Lớp CĐCNTT 2018001 24/02/2021, 23:17 Xem
6
 Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 13 - Lớp 13CĐKT (1914001) - học kỳ 4, năm học 2020-2021
Lớp CĐKT 1914001 24/02/2021, 23:15 Xem
7
 Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020-2021
19/10/2020, 13:47 Xem
8
 Thời khóa biểu học kỳ 5, năm học 2020-2021
Lớp 1818001 06/10/2020, 15:10 Xem
9
 Thời khóa biểu học kỳ 5, năm học 2020-2021
Lớp 1818002 06/10/2020, 15:10 Xem
10
 Thời khóa biểu học kỳ 5, năm học 2020-2021
Lớp 1818003 06/10/2020, 15:11 Xem
11
 Thời khóa biểu học kỳ 5, năm học 2020-2021
Lớp 1818004 06/10/2020, 15:12 Xem
12
 Thời khóa biểu học kỳ 4, năm học 2020-2021
Lớp 1918001 06/10/2020, 15:19 Xem
13
 Thời khóa biểu học kỳ 5, năm học 2021-2022
Lớp 1918001 06/10/2020, 15:20 Xem
14
 Thời khóa biểu học kỳ 4, năm học 2020-2021
Lớp 1918002 06/10/2020, 15:20 Xem
15
 Thời khóa biểu học kỳ 5, năm học 2021-2022
Lớp 1918002 06/10/2020, 15:21 Xem
16
 Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020-2021
Lớp 2029001 06/10/2020, 15:46 Xem
17
 Thời khóa biểu học kỳ 3, năm học 2020-2021
Lớp 19411001 06/10/2020, 16:05 Xem
18
 Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020-2021
Lớp 2029002 06/10/2020, 15:47 Xem
19
 Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020-2021
Lớp 2029003 06/10/2020, 15:48 Xem
20
 Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020-2021
Lớp 2029004 06/10/2020, 15:49 Xem
21
 Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020-2021
Lớp 20211001 06/10/2020, 15:49 Xem
22
 Thời khóa biểu học kỳ 3, năm học 2020-2021
Lớp 1929003 06/10/2020, 16:00 Xem
23
 Thời khóa biểu học kỳ 3, năm học 2020-2021
Lớp 1929004 06/10/2020, 16:04 Xem
24
 Thời khóa biểu học kỳ 3, năm học 2020-2021
Lớp 1929005 06/10/2020, 16:05 Xem
Ghi chú:

- Chọn khóa học

- Chọn lớp để xem thời khóa biểu

.