Kế hoạch đào tạo TCCN khóa 57

2020.08.26 - 1706 lượt xem

KẾ HOẠCH

Kế hoạch đào tạo TCCN khóa 57

TT

Môn học

Số
ĐVHT

Số
tiết


thuyết

Thực
hành

1

Giáo dục Chính trị

5

75

55

20

2

Nguyên lý kế toán

4

60

60

 

3

Tin học

3

60

30

30

4

Pháp luật

2

30

30

 

5

Nguyên lý thống kê

3

45

45

 

6

Tiếng Anh

5

75

75

 

7

Thể dục thể thao 1

1

30

0

30

8

Giáo dục quốc phòng

3

75

30

45

 

Tổng cộng

26

450

325

125