THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU BẢO HIỂM Y TẾ

Thông báo số 401/TB-CĐKTKTTS ngày 08 thang 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản về việc thu bảo hiểm y tế của sinh viên cao đẳng khóa 12, 13, 14 và học sinh hệ THPT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM THÂN THỂ NĂM HỌC 2020-2021

Thông bóa số 400/TB-CĐKTKTTS ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản về việc mua bảo hiểm thân tyheer năm học 2020-2021

1 2 3 4 5