School development master strategy to 2030

STRATEGY FOR DEVELOPMENT FISHIERIES AND TECHNICAL ECONOMIS COLLEGE TO 2030

1. Sứ mệnh

          Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủy sản là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có khả năng đào tạo đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. chất lượng cao, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế ASEAN-4; đào tạo, kết nối doanh nghiệp, kết hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. các địa phương và cả nước, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thủy sản.

2. Tầm nhìn

          Đến năm 2025, phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận ASEAN-4 trình độ khu vực và quốc tế. Phấn đấu đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật và Thủy sản giai đoạn 2026-2030; Đến năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo có chất lượng, uy tín, từng bước đạt trình độ khu vực và quốc tế.

3. Mục tiêu chiến lược

3.1. Mục tiêu chung

          Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và thế giới, bảo đảm điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên; người học có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp; phấn đấu đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030; là cơ sở đào tạo có chất lượng, uy tín, có hệ thống quản lý tốt, tự chủ và hoạt động hiệu quả.

3.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021-2025

- Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo Nghị quyết số 19-NQ / TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. đơn vị sự nghiệp.

- Có hệ thống quản trị trường học hiện đại, phù hợp với đất nước và các nước trong khu vực;

- Quy mô tuyển sinh từ 1.750 - 1.900 học sinh / năm; quy mô đào tạo đạt từ 3.500 - 3.850 học sinh / sinh viên / năm. Đào tạo 07 nghề trọng điểm (03 nghề quốc tế, 02 nghề khu vực ASEAN và 02 nghề cấp quốc gia);

- 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 95% giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên (có 8 - 10 nghiên cứu sinh);

- Có đội ngũ chuyên trách tham mưu và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng và đảm bảo chất lượng, 100% nghề trọng điểm được đánh giá ngoài.

- Hoàn thành cơ bản việc số hóa các hoạt động quản lý đào tạo, quản lý chất lượng, quản lý viên chức, người lao động;

- Chuyển dần sang tự chủ tài chính đối với các hoạt động có thu của trường, đến năm 2025 tự chủ 20%. Đảm bảo thu nhập của cán bộ, công nhân viên và người lao động tăng hàng năm.

b) Giai đoạn 2026-2030

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và xây dựng mô hình quản trị tiên tiến tiệm cận các nước phát triển trên thế giới. Phấn đấu đủ điều kiện đề nghị nâng cấp thành cơ sở giáo dục đại học.

- Quy mô tuyển sinh từ 2.800 - 2.900 sinh viên / năm; quy mô đào tạo đạt từ 7.200-7.600 học sinh / năm; có 26 ngành nghề đào tạo; 100% ngành / nghề có sự tham gia của doanh nghiệp và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng;

- 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên (trong đó có 10-15 người có trình độ tiến sĩ); khoa chuyên môn có 20 - 30% cán bộ, giáo viên có đủ trình độ ngoại ngữ làm việc độc lập với chuyên gia nước ngoài;

- Xây dựng cơ sở vật chất đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm tạo môi trường thuận lợi cho giảng viên, sinh viên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, phát huy trí lực trong phát triển nhà trường;

- Phấn đấu đến năm 2030 cơ chế tự chủ 40%; đảm bảo thu nhập hàng tháng cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên đạt 01 lần mức lương cơ sở, doanh thu hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất, khuyến ngư, chuyển giao đạt 25% tổng doanh thu.

4. Nhiệm vụ chính

a) Nâng cao chất lượng đào tạo

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyển sinh thông qua các hoạt động quảng bá và mở rộng mạng lưới tuyển sinh tại các địa phương;

- Phát triển các ngành, nghề đào tạo theo từng giai đoạn:

+ Giai đoạn 2021-2025: mở mới 10 ngành nghề thuộc các lĩnh vực: Kiểm ngư, Khuyến ngư, Bệnh học nghề cá, Đánh bắt và khai thác thủy sản, Kỹ thuật chế biến món ăn, Chăm sóc sắc đẹp, Hướng dẫn viên du lịch, Lễ tân, Quản lý Nhà hàng, Khách sạn, Khách sạn.