Quan hệ hợp tác quốc tế

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước để sớm hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, về giáo dục và đào tạo. Từ năm 1994 trở lại đây trường được sự quan tâm của Bộ thuỷ sản mà trực tiếp là Vụ hợp tác quốc tế, ...