Quy định, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2020.10.29 - 396 lượt xem

Các văn bản tại đây:

                 Quy định số 132-QD/TW.

                 Hướng dẫn số 21 - HD/BTCTW.

                 Các biểu mẫu