Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020.

2020.11.04 - 3579 lượt xem

- Các biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm xem, tải về tại mục Tài liệu _ Biểu mẫu trên Website

File: KH kiem diem DG,XL CL to chuc dang, DV 2020.pdf Tải về

Tin khác