Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chuyển đổi giới tính Ba ba gai (Palea steindachneri) đơn tính đực

2023.03.28 - 1450 lượt xem

Ba ba gai là loài đặc sản của vùng miền núi Tây Bắc. Trong đó ba ba đực có ưu điểm lớn nhanh và thịt ít mỡ hơn ba ba cái. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra ngưỡng nhiệt độ thích hợp ấp trứng ba ba gai có tỷ lệ đơn tính đực cao. Trứng được chọn từ những lứa sinh sản tháng 4/2021 đưa vào ấp. Thí nghiệm được bố trí ở 02 nghiệm thức: nghiệm thứ 1 (NT1) trứng ba ba gai được ấp ở nhiệt độ từ 25 - 270C và nghiệm thức 2 (NT2) từ  29 - 310C. Trong quá trình ấp trứng, độ ẩm luôn được duy trì từ 65 - 70% ở cả hai nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở NT1, thời gian trứng nở là 75 ngày, tỷ lệ nở trung bình là … Ở NT2, thời gian trứng nở từ 60 ngày, tỷ lệ nở trung bình là …. . Sau 5 tháng nuôi ba ba gai đạt cỡ trung bình là….g/con. Tỷ lệ đơn tính đực cao nhất ở NT2, đạt trung bình là 85,35%, cao hơn NT1 chỉ đạt 38,11%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để xây dựng qui trình sản xuất giống ba ba đơn tính đực.

File: Anh huong nhiet do toi gioi tinh Ba Ba gai.pdf Tải về

Tin khác