Ứng dụng giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) đẻ sàng lọc đa hình nucleotide đơn (SNP) liên quan đến tính trạng tăng trưởng ở tu hài (Lutraria rhynchaen, Jonas 1844)

2023.04.15 - 1186 lượt xem

Nghề nuôi tu hài (Lutraria rhynchaena) tại huyện Vân Đồn, tinh Quảng Ninh hiện nay gặp nhiều khó khăn do chất lượng con giống thấp, dịch bệnh thường xuyên xay ra. Trên cơ sở đó, cằn có những nghiên cứu nhàm nâng cao chất lượng con giống; đặc biệt là cần có sự kết hợp giữa di truyền số lượng và di truyền phân từ đê chọn lọc được tính trạng mong muốn thông qua các chỉ thị phân từ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi ứng dụng công nghệ giai trình tự gen the hệ mới NovaSeqóOOO để giai trình tự và sàng lọc các đa hình nucleotide đơn (SNPs) liên quan đến tinh trạng tăng trường ở tu hài. Kết quả đã sàng lọc được tồng số 1.470.534 SNPs cho cả hai nhóm tu hài, ở nhóm tu hài tăng trưởng nhanh xác định được 703.228 SNPs, ờ tu hài tăng trương chậm xác định được 394.723 SNPs và xác định được 372.583 SNPs xuất hiện ờ cà hai nhóm tu hài. Qua sàng lọc và phân tích liên kết thu được 20 SNP tiềm năng cho nhóm tu hài tăng trường nhanh và 12 SNP tiềm năng cho nhóm tu hài tăng trường chậm. Các SNP được sàng lọc bước đầu là chỉ thị phân tử phục vụ cho các chương hình chọn giống tu hài ở Việt Nam trong tương lai.

File: Tu Hai SNP.pdf Tải về

Tin khác