NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ VÙNG NUÔI HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) VÀ HÀU CỬA SÔNG (Crassostrea rivularis Gould, 1861) TẠI QUẢNG NINH

2024.05.08 - 315 lượt xem

Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) và hàu cửa sông (Crassostrea rivularis Gould, 1861) được nuôi trong môi trường biển hở, do vậy chúng luôn chịu sự tác động của những biến đổi các yếu tố môi trường tại vùng nuôi. Nghiên cứu hiện trạng môi trường nuôi của hàu Thái Bình Dương và hàu cửa sông là cần thiết để phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi các đối tượng này. Địa điểm nghiên cứu tại huyện Vân Đồn và thị xã Quảng Yên. Thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Các chỉ tiêu môi trường được theo dõi là: Độ mặn, nhiệt độ, DO, kiềm, COD, BOD5, TSS, tốc độ dòng chảy, độ trong, thành phần tảo, Vibrio sp tổng số trong nước. Các chỉ tiêu được thu mẫu định kỳ 1 lần/ tháng, mỗi huyện thu mẫu ở 2 xã, mỗi xã thu mẫu ở 3 điểm nuôi nhuyễn thể, tổng số là 144 mẫu/chỉ tiêu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chỉ tiêu môi trường hầu hết trong ngưỡng giới hạn an toàn nuôi động vật thuỷ sản. Một số chỉ tiêu môi trường vượt ngưỡng giới hạn an toàn và  ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của hàu như độ mặn ở tháng 12 lên cao đến 30‰ không phù hợp cho sự phát triển của hàu cửa sông, mật độ tảo trong tháng 12 xuống thấp nhất làm cho hàu thiếu thức ăn, mật độ vi khuẩn Vibrio sp tổng số vượt 103 mg/l ở các tháng 10, 11, 3, 4...

File: MoitruongHau.pdf Tải về

Tin khác