ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI CỦA HÌNH THỨC VÀ MẬT ĐỘ NUÔI TỚI TỈ LỆ SỐNG, SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TU HÀI (Lutraria rhynchaena) TẠI VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH

         Nghiên cứu này tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của hình thức nuôi và mật độ lên tỉ lệ sống, sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của tu hài thương phẩm tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Tu hài có chiều dài ban đầu ...

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án  “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Biofloc của Israel trong nuôi siêu thâm canh cá Rô phi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ở Vĩnh Phúc”

HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI VÀ NGHỀ NUÔI TU HÀI (Lutraria rhynchaena) Ở HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH

Nghiên cứu này nhằm khảo sát nguồn lợi và hiện trạng nghề nuôi tu hài ở Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Số liệu trong bài được thu thập qua khảo sát, điều tra và phỏng vấn nhanh người dân. Kết quả khảo sát thu được tại Vân Đồn ...

TRIỂN KHAI LỚP TẬP HUẤN “KỸ THUẬT NUÔI THƯƠNG PHẨM NGAO GIÁ” TẠI VÂN ĐỒN – QUẢNG NINH

Trong hai ngày 28 - 29/10/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ thuật nuôi thương phẩm ngao giá” tại Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị triển khai đề tài “nghiên cứu bệnh và địch hại trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu tại quảng ninh và đề xuất giải pháp phòng chống” (Ngày: 02-07-2020)

Căn cứ theo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN số 18/2020/HĐ-KHCN ngày 12 tháng 6 năm 2020 giữa Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Tỉnh năm 2020-2022.

12