THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHÉP GIỐNG (Cyprinus carpio) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

2022.10.31 - 1468 lượt xem

Mật độ nuôi là yếu tố quan trọng trong nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng môi trường, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) khi ương cá chép (Cyprinus carpio) bằng công nghệ biofloc ở các mật độ khác nhau. Cá chép giống (35,57 ± 1,37 g/con) được ương trong 9 bể (270 L/bể), với 3 nghiệm thức: BFT100 (100 con/m3), BFT150 (150 con/m3) và BFT200 (200 con/m3) được nuôi theo công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường với tỉ lệ C/N là 20/1. Cá được cho ăn theo nhu cầu bằng thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein 35%. Kết quả cho thấy, sau 60 ngày nuôi ở nghiệm thức BFT100 có chất lượng môi trường tốt hơn, tỷ lệ sống (97,53 ± 2,14%), tốc độ tăng trưởng bình quân ngày (0,73 ± 0,04 g/ngày) cao hơn và FCR (1,48 ± 0,01) thấp hơn so với nghiệm thức BFT150 và BFT200, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05).

File: Bioflo ca chep.pdf Tải về

Tin khác