Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: (0222)3.842938

Lãnh đạo

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng khoa

Số ĐT: 0948.368.286

Email:ntthuong@cdts.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hường 

Phó trưởng khoa

Số ĐT: 0915.541.978

Email: huong.sang3@gmail.com

Nhiệm vụ, chức năng

 

* Chức năng

 

Khoa khoa học cơ bản trường Cao đẳng Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng giảng dạy, giáo dục rèn luyện học sinh - sinh viên theo Điều lệ trường Cao đẳng, các quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của trường.

 * Nhiệm vụ chủ yếu

- Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Giám Hiệu Nhà trường tập thể đội ngũ giảng viên trong Khoa đã phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên thuộc khoa KHCB theo phân công của Hiệu trưởng;

- Khoa tham gia giảng dạy các môn học chung các lớp hệ cao đẳng, trung cấp bao gồm: tiếng anh chuyên ngành, linh kiện điện tử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh; các môn học văn hóa gồm: toán học, vật lý, hóa học, sinh học, văn học, lịch sử, địa lý và Anh văn.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn chung, quản lý công tác giảng dạy khối văn hóa, các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Ngoài nhiệm vụ chính về giảng dạy, khoa Khoa học cơ bản còn có nhiệm vụ:

- Phối hợp với phòng Tổ chức - hành chính xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển đội ngũ giảng viên;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người lao động, học sinh - sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa, bộ môn;

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục và rèn luyện học sinh - sinh viên cũng như các chủ trương chính sách liên quan đến học sinh - sinh viên nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu.

Những thành tựu đạt được:

- Năm 2018 đạt danh hiệu tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định số 526/QĐ-CĐKTKTTS ngày 28 tháng 12 năm 2018.

- Năm học 2018 - 2019 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 16/QĐ-CĐKTKTTS ngày 13 tháng 01 năm 2020.

- Năm 2019 đạt danh hiệu tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định số 411/QĐ-CĐKTKTTS ngày 12 tháng 8 năm 2019.

- Năm học 2019 - 2020 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 448/QĐ-CĐKTKTTS ngày 27 tháng 8 năm 2020.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thu Hường

15/06/1974

Thạc sỹ

Trưởng khoa

0948.368.286

2

Nguyễn Thị Hường

15/05/1978

Thạc sỹ

Phó khoa

0915.541.978

3

Nguyễn Văn Trà

28/12/1979

Thạc sỹ

Giảng viên

0982.321.599

4

Nguyễn Huy Định

01/07/1986

Cử nhân

Giáo viên

0984.058.219

5

Nguyễn Quốc Điền

28/09/1981

Cử nhân

Giáo viên

0917.885.335

6

Bùi Thị Cúc

09/08/1977

Thạc sỹ

Giảng viên

0976.862.867

7

Nguyễn Lê Minh Phượng

27/07/1977

Cử nhân

Giáo viên

0995.058.432

8

Nguyễn Thị Hương

01/06/1979

Thạc sỹ

Giảng viên

0934.275.188

9

Nguyễn Hương Ly

20/06/1985

Thạc sỹ

Giáo viên

0914.635.284

10

Nguyễn Thị Thủy

16/07/1984

Thạc sỹ

Giáo viên

0979.570.985

11

Phạm Thị Nga

20/06/1986

Cử nhân

Nhân viên

0974.854.086

12

Nguyễn Phương Thảo

05/04/1985

Cử nhân

Nhân viên

0977.618.585

 

Một số hình ảnh giới thiệu về đơn vị: