Khoa Kinh tế

Số điện thoại: 02223842937; Email: khoakt@cdts.edu.vn

Lãnh đạo

- Trưởng đơn vị: Nguyễn Văn Chan

Số ĐT: 0912597270 ; Email: nvchan@cdts.edu.vn

- Phó trưởng đơn vị: Nguyễn Văn Quang

Số ĐT: 0862130131;  Email: nvquang@cdts.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ chính

- Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc Khoa, Bộ môn mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

+ Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, cấp đào tạo và hình thức đào tạo của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy; tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

+ Chủ động phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học của Khoa, Tổ bộ môn theo các quy định của Nhà nước và nhà trường.  

+ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức hướng dẫn thực hành thực tập, rèn nghề và các hoạt động khác theo chương trình kế hoạch chung của nhà trường đã được phê duyệt.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn (theo kế hoạch được lãnh đạo nhà trường duyệt).

- Phối hợp với phòng Tổ chức - hành chính xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc Khoa, Bộ môn.

- Chủ động mời giáo viên thỉnh giảng cho các môn học thuộc khoa quản lý (theo quy định của nhà trường và được phòng đào tạo, phòng khảo thí và kiểm định chất lượng xác nhận).

- Tổ chức đánh giá giảng viên, viên chức, người lao động trong Khoa, Bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa, Bộ môn.

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục và rèn luyện học sinh, sinh viên cũng như các chủ trương chính sách liên quan đến học sinh, sinh viên nhà trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ giáo vụ khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Những thành tựu đạt được

Khoa Kinh tế được thành lập ngày 15/11/2006 (Tiền thân là tổ bộ môn Kế toán). Từ khi thành lập đến nay khoa đã đào tạo được nhiều cán bộ quản lý kinh tế có trình độ cao đẳng, trung cấp nghề kế toán, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng phục vụ tốt cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Từ khi thành lập đến nay khoa đã được tặng 01 bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho cá nhân; nhiều bằng khen của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho tập thể và cá nhân; Nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho cá nhân; nhiều bằng khen của công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho tập thể và các nhân trong khoa.

Đội ngũ viên chức, người lao động

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ, nhiệm vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

1

Nguyễn Văn Chan

23/07/1966

Ths

Trưởng khoa

0912.597.270

nvchan@cdts.edu.vn

2

Nguyễn Văn Quang

15/01/1982

TS

Phó trưởng khoa

0339672680

nvquang@cdts.edu.vn

3

Lương Thị Linh

26/03/1976

Ths

Giáo viên

0366.468.220

hanhlinhkhanhha@yahoo.com.vn

4

Bùi Thị Hường

02/07/1976

Ths

Giáo viên

0905.692.305

huongbuits@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thu Nga

22/10/1978

Ths

Giáo viên

098.453.7879

nganguyencdts@gmail.com

6

Nguyễn Đắc Tú

10/07/1979

Ths

Trưởng BM Tài chính ngân hàng

0912.190.191

nguyendactufc@gmail.com

7

Nguyễn Tiến Hùng

04/03/1979

Ths

Trưởng BM Quản trị kinh doanh

0912.127.457

nguyentienhungcdts@gmail.com

8

Vũ Thị Tuyết Nhung

22/10/1978

Ths

Giáo viên

0982.781.022

vttnhung@cdts.edu.vn

9

Đỗ Thị Bích Thảo

29/11/1981

Ths

Giáo viên

0986.122.090

dobichthao@gmail.com

10

Võ Nam Thắng

21/07/1979

Ths

Giáo viên

0912.254.545

thang79@gmail.com

11

Thạch Kim Anh

12/03/1977

Ths

Giáo viên

0915.982.290

tkanh189@gmail.com

12

Trần Thị Quỳnh Trang

12/07/1984

Ths

Giáo viên

0982.120.784

quynhtrang120784@gmail.com

13

Ngô Thị Hoàn

25/04/1990

Ths

Giáo viên

0981.328.786

0916.254.669

ngohoan254@gmail.com

14

Nguyễn Việt Anh

01/06/1984

Ths

Giáo viên

0975.644.925

vietanhthue@gmail.com

15

Nguyễn Quỳnh Lan

27/03/1979

Ths

Giáo viên

0988.270.379

quynhlan1979@gmail.com

16

Vũ Quỳnh Anh

19/10/1984

Ths

Giáo viên

0976.144.722

vqanh1910@gmail.com

17

Nguyễn Thị Hà Thu

26/10/1986

Ths

Giáo viên

0985.397.009

nguyenthihathu2610@gmail.com

18

Lê Thị Phương Dung

04/01/1987

TS

Giáo viên

0977.699.452

dung47ktts@gmail.com

19

Vũ Minh Thúy

02/05/1993

CN

Giáo viên

0911815586

minhthuycdts@gmail.com

20

Nguyễn Thị Thanh Vân

25/08/1987

CN

Giáo vụ khoa

0988.163.846

nttvan@cdts.edu.vn