Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Điện thoại: (0222)2.482.769  - Email: phongctsv@cdts.edu.vn

Lãnh đạo

            - Trưởng phòng: ThS. Đỗ Văn Sơn

            - Phó trưởng phòng: Trần Trường Sơn

Chức năng, nhiệm vụ chính

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình hoạt động có liên quan đến học sinh - sinh viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động học tập, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, tổ bộ môn Mác - Lê Nin tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập chính trị đầu khoá theo yêu cầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Ban cán sự lớp vào đầu khoá học.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa tổ chức chào cờ đầu tháng (Trưởng khoa chủ trì các buổi chào cờ hàng tháng). 

- Tăng cường kiểm tra giờ tự học ở Ký túc xá, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy sinh hoạt trong Ký túc xá.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển khai các cuộc vận động trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia lao động sản xuất phù hợp với ngành nghề đào tạo và các hoạt động khác.

- Phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tăng cường công tác kiểm tra học sinh, sinh viên ngoại trú, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện gây mất trật tự trị an. Thực hiện việc đăng ký tạm trú cho học sinh, sinh viên và người ở trong Ký túc xá

- Đề xuất và thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến học sinh, sinh viên theo quy định.

- Làm uỷ viên thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp công tác học sinh, sinh viên; định kỳ hàng tháng, năm học báo cáo Ban giám hiệu và cơ quan cấp trên về công tác học sinh, sinh viên của trường.

- Quản lý và chỉ đạo công tác y tế trường học. Thực hiện công tác phòng dịch bệnh, quản lý vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong nhà trường.

- Tổ chức, thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống cháy, nổ trong nhà trường.

- Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Đội ngũ viên chức, người lao động phòng Công tác học sinh, sinh viên

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Đỗ Văn Sơn

1981

Trưởng phòng

2

Trần Trường Sơn

1970

Phó trưởng phòng

3

Trần Thị An

1980

Nhân viên

4

Nguyễn Thị Hảo

1984

Nhân viên

5

Đàm Thị Quỳnh Liên

1976

Nhân viên

6

Ngô Thị Minh Thủy

1985

Nhân viên

7

Nguyễn Thị Hoa

1979

Nhân viên

8

Nguyễn Tất Cường

1974

Nhân viên

9

Nguyễn Minh Hải

1977

Nhân viên

10

Nguyễn Đăng Hướng

1977

Nhân viên

11

Nguyễn Thị Loan

1973

Nhân viên

12

Nguyễn Viết Sử

1972

Nhân viên

13

Nguyễn Văn Tường

1973

Nhân viên

14

Đặng Minh Tú

1980

Nhân viên