Khoa Công nghệ thông tin

Điện thoại: (0222).655.57.57

Lãnh đạo

- Trưởng khoa: ThS. Ngô Văn Cương

- Phó trưởng khoa: ThS. Ngô Tạo Vinh

Chức năng, nhiệm vụ chính

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng giảng dạy, giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên theo Điều lệ Trường Cao đẳng, các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và quy chế tổ chức hoạt động của trường.

- Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc Khoa quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

+ Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, cấp đào tạo và hình thức đào tạo của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy; tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

+ Chủ động phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học của Khoa theo các quy định của Nhà nước và nhà trường.  

+ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức hướng dẫn thực hành thực tập, rèn nghề và các hoạt động khác theo chương trình kế hoạch chung của nhà trường đã được phê duyệt.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa (theo kế hoạch được lãnh đạo nhà trường duyệt).

- Phối hợp với phòng Tổ chức - hành chính xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc Khoa.

- Chủ động mời giáo viên thỉnh giảng cho các môn học thuộc khoa quản lý (theo quy định của nhà trường và được phòng đào tạo, phòng khảo thí và kiểm định chất lượng xác nhận).

- Tổ chức đánh giá giảng viên, viên chức, người lao động trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa.

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục và rèn luyện học sinh, sinh viên cũng như các chủ trương chính sách liên quan đến học sinh, sinh viên nhà trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ giáo vụ khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Các ngành/Nghề đào tạo:

Tên ngành/nghề

Trình độ đào tạo

Công nghệ thông tin

Cao đẳng

Tin học ứng dụng

Trung cấp, Cao đẳng

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Trung cấp, Cao đẳng

 

Những thành tựu đạt được:

Năm

(năm học)

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017

Bằng khen

Quyết định số: 4197/QĐ-BNN ngày 18/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&PTNT

2017-2018

Tập thể lao động xuất sắc

Số 354/QĐ/CĐKT,KT&TS ngày 29/8/2018, Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

2018

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số 526/QĐ/CĐKT,KT&TS ngày 28/12/2018, Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

2018-2019

Tập thể lao động xuất sắc

Số 411/QĐ/CĐKT,KT&TS ngày 12/8/2019, Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

2019

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số 602/QĐ/CĐKT,KT&TS ngày 10/12/2019, Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Đội ngũ cán bộ giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

1

Ngô Văn Cương

1974

Thạc sĩ

2

Ngô Tạo Vinh

1980

Thạc sĩ

3

Đào Thị Thanh Huyền

1984

Thạc sĩ

4

Nguyễn Tiến Giang

1979

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thị Ngọc Lan

1980

Cử nhân Luật

6

Nguyễn Kim Hân

1984

Kỹ sư CNTT

7

Nguyễn Thị Thủy

1986

Thạc sĩ